Blue Story – Venom Magazine

Blue Story for Venom Magazine

photographer – Edyta Leszczak
model – Shemsa | SD Models
wardrobe stylist – Viola Helena Lee
make up artist & hair stylist – Joanna Lukijanczuk