Birthday Girl – Volant Magazine

‘Birthday Girl’ for Volant Magazine

photographer – Edyta Leszczak
model – Patrycja Grenda | United for Models
wardrobe stylist – Viola Helena Lee
make up artist & hair stylist – Joanna Łukijanczuk